پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

حسابداری متوسط نوین پرداز

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:3

4,900,000ریال

  • حسابداری متوسط نوین پرداز برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید حسابداری متوسط نوین پرداز
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
امکانات نسخه ساده
سيما(2)
سال مالی متعدد
سيما (3)
کابر نامتعدد
سيما(4)
راس گیری چک
سيما (5)
ویزیتور
سيما (6)
انتقال سال مالی
سيما (7)
رفع مغایرت
کالاي برتر
22
توضیحات