پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

پیش دریافت بیمه

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:36

1,000,000ریال

  • پیش دریافت بیمه برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید پیش دریافت بیمه
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
مبلغ اولیه بیمه نامه عمر1.000.000ریال(1 واحد)
سيما(2)
مبلغ اولیه بیمه نامه های سایر حداقل 1.000.000 ریال(1 واحد)
سيما (3)
خرید سابقه بیمه حداقل10.000.000 ریال(10 واحد)
سيما(4)
کارشناسی اموال 1.000.000ریال
سيما (5)
تعدیل اندوخته بیمه حداقل2.000.000 ریال(2 واحد)
سيما (6)
سيما (7)
کالاي برتر
46
توضیحات