پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

بیمه حکمت/آسانسور و پله برقی

وضعیت کالا: موجود

تعداد بازدید:34

150,000ریـال

120,000ریال

  • بیمه حکمت/آسانسور و پله برقی برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید بیمه حکمت/آسانسور و پله برقی
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
هزینه پزشکی هر نفر در حادثه5000000ریال
سيما(2)
هزینه پزشکی هر نفر در طول مدت بیمه 2500000000ریال
سيما (3)
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههای عادی2500000000ریال
سيما(4)
غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در ماههای حرام2500000000ریال
سيما (5)
تعهد مالی100000000ریال
سيما (6)
سيما (7)
کالاي برتر
48
توضیحات