پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

: ترتیب نمایش براساس قیمت

 • 30 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا1#

  - 4,500,000ریـال

  3,150,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا10#

  - 2,500,000ریـال

  2,000,000ریال

 • 25 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا11#

  - 2,300,000ریـال

  1,725,000ریال

 • 40 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا12#

  - 15,000,000ریـال

  9,000,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا13#

  - 2,900,000ریـال

  2,320,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا14#

  - 2,900,000ریـال

  2,320,000ریال

 • 50 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا15#

  - 4,000,000ریـال

  2,000,000ریال

 • 30 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا16#

  - 6,000,000ریـال

  4,200,000ریال

 • 35 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا17#

  - 5,000,000ریـال

  3,250,000ریال

 • 30 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا18#

  - 4,500,000ریـال

  3,150,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا19#

  - 3,500,000ریـال

  2,800,000ریال

 • 25 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا2#

  - 4,000,000ریـال

  3,000,000ریال

 • 25 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا3#

  - 3,500,000ریـال

  2,625,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا4#

  - 2,900,000ریـال

  2,320,000ریال

 • 50 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا5#

  - 2,900,000ریـال

  1,450,000ریال

 • 40 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا6#

  - 4,000,000ریـال

  2,400,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا7#

  - 3,500,000ریـال

  2,800,000ریال

 • 20 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا8#

  - 4,000,000ریـال

  3,200,000ریال

 • 25 % تخفیف ویژه
  ناموجود
  ویلا9#

  - 3,000,000ریـال

  2,250,000ریال

1