پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

mesima

سامانه هوشمند مکاتبات اداری سیماشرق

×

پیوست

1396/07/22

تاریخ

888

شماره

×

تاریخ

×

ش پیرو

×

ش بازگشت

 

حضور محترم :  مدیران و نمایندگان شعب هولدینگ سیماشرق

GQRموضوع : اجرای فاز اول  استاندارد     

سلام علیکم:

با احترام به منظور اجرای نظام 5S و تداعی استاندارد GQR از ساعت 0001 مورخه  01/08/1396 ارائه هرگونه خدمات هولدینگ سیماشرق در قالب  VIP و با سقف حداکثر تخفیف و امتیاز برای مشترکین ثبت شده ارائه گردد بدیهی است از تایم مورد نظر به بعد  ارائه فیلترینگ جذب مشترکین جدید منوط به حفظ منافع مجموعه و مشترکین ارجمندی است که 15 سال همراهی شایسته را داشته اند

 

با تقدیم احترام شایسته . سیماشرق