پیامک: 30008070605040

mali@simashargh.com

بیمه ایران/مسئولیت کارفرما

وضعیت کالا: ناموجود

تعداد بازدید:17

  • بیمه ایران/مسئولیت کارفرما برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید بیمه ایران/مسئولیت کارفرما
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس موس خود را روی عکس ، حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
  • thumbnail برای نمایش بزرگتر عکس ، موس خود را روی عکس حرکت دهید thumbnail
مشخصات فنی
سيما(1)
غرامت جانی ناشی از حوادث حین کارکه به دلیل قصورواشتباه ویااهمال غیرعمدی توسط کارکنان بیمه گذاردرمحدوده .
سيما(2)
غرامت جانی وهزینه پزشکی وارده به کارکنان ناشی ازحوادث نقلیه موتوری درمحدوده مکانی تحت پوشش بیمه
سيما (3)
مسئولیت بیمه گذاردرقبال کارکنان پیمانکاران اصلی وفرعی
سيما(4)
غرامت جانی زیان دیده(زیان دیدگان)درصورت احرازمسئولیت بیمه گذاربدون رای دادگاه
سيما (5)
غرامت جانی و هزینه پزشکی وارده به کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری در خارج از محدوده مکانی فعالیت
سيما (6)
مسئولیت کارفرما در قبال غرامت جانی وارده به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی
سيما (7)
مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
کالاي برتر
توضیحات